GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜLÜĞÜ
7143 SAYILI KANUNLA İLGİLİ AF DUYURUSU

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. maddesi ile 2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78. Maddede;

"Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. " denilmektedir.

Söz konusu madde kapsamında; Meslek Yüksekokulumuzdan ilişiği kesilen veya Meslek Yüksekokulumuza kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencilerin (Kanun metninde belirtilenler hariç) 18 Mayıs 2018–18 Eylül 2018 tarihleri arasında aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine müracaat etmeleri halinde öğrenimlerine devam edebilecekler.

Başvuruda İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Formu  
  2. Savcılık Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Askerlik Durum Belgesi
  4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  5. İlk Defa Kayıt Yaptıracaklardan Yerleşme Sonuç Belgesi
  6. İki adet vesikalık fotoğraf (Güncel)
  7. Gemi Adamı Olur  Sağlık Raporu
  8. Lise Diplomasının Aslı

Not: Evlilik,  mahkeme kararı vb. nedenlerle kimlik bilgilerinizde değişiklik olmuş ise, başvuru formuna bilgilerinizi önceki hali ile yazınız ve değişikliğe ilişkin belge fotokopilerini ekleyiniz. 

Geçici Madde 78’in tamamına ulaşmak için tıklayınız.